SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (“Sözleşme”); Yenişehir Mah. Arda Sk. No:36/1 Izmit - Kocaeli adresinde mukim Atak Domain Hosting İnt. ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. (İNDİRİMLİ MOBİLYA)ile yukarıda bilgileri verilen SATICI arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.
İşbu Sözleşmenin ekleri ve Websitesi'nde sunulan İNDİRİMLİ MOBİLYA hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

İNDİRİMLİ MOBİLYA ve SATICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Şöyle ki; SATICI, İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, İNDİRİMLİ MOBİLYA de SATICI'nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI'yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

2. TANIMLAR

Websitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti Atak Domain Hosting İnt. ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. ne ait olan ve İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”ini üzerinde sunmakta olduğu www.indirimlimobilya.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: "Üye"lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından Websitesi'nde sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Websitesi'ne erişim İNDİRİMLİ MOBİLYA da bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Üye/Üyeler: İNDİRİMLİ MOBİLYA ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Websitesi'ne üye olan veya İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın sunduğu “Hizmetler”den yararlanan, “Alıcı” ya da “Satıcı” olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Alıcı: Websitesi üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.

Satıcı: Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi “Üye”yi ifade eder.
Sanal Mağaza/Satış Alanı: İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın Websitesi üzerinde İNDİRİMLİ MOBİLYA prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı'lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcı'ların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.

Üye Sayfası: 
Satıcı'nın, İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından Websitesi'nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme'nin konusunu, Websitesi üzerinde İNDİRİMLİ MOBİLYA ya da İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Satıcılar'ın yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından Satıcı'ya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; İNDİRİMLİ MOBİLYA işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza'nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza'dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi” (“Ek-1”)'inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir.  Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın Satıcı'nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi'nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem İNDİRİMLİ MOBİLYA nezdinde Satıcı'yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, İNDİRİMLİ MOBİLYA'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın Satıcı'dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.2. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi'nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için İNDİRİMLİ MOBİLYA ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, Websitesi'nde ve Sanal Mağaza'da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak İNDİRİMLİ MOBİLYA'ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.4. Websitesi üzerinden İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


4.5. Satıcı, Sanal Mağazası'nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Satıcı Sanal Mağaza'sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak İNDİRİMLİ MOBİLYA'ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde İNDİRİMLİ MOBİLYA Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın sair tazminat hakları saklı kalacaktır.

4.6. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı'nın işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.7. Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. İNDİRİMLİ MOBİLYA, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı'nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcı'ların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı'lara iletilebilecektir.

4.8.
SATICI, Websitesi'ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza'sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı'nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı'nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir.  Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı'nın kendisine ait olacaktır. Satıcı'nın şifresi kullanılarak Websitesi'nde İNDİRİMLİ MOBİLYA aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.9. Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi İNDİRİMLİ MOBİLYA olacaktır. İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Websitesi'nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı,  Websitesi'ne iletmiş olduğu her türlü ilan,  içerik ve görsel üzerinde her daİNDİRİMLİ MOBİLYA hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından Hizmetler'in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel İNDİRİMLİ MOBİLYA'ya tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.10. Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi'ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi'nde yer alan Hizmetler'in kullanılması hukuka aykırı olup; İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır. Satıcı'nın işbu madde hükmünü ihlal etmesinin aynı zamanda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil etmesi ve bu suretle İNDİRİMLİ MOBİLYA nezdinde herhangi bir zarar oluşması halinde, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın işbu zarar meblağını ferîleriyle birlikte Satıcı'ya rücu etme ve/veya Satıcı'nın cari hesabından tahsil etme hakkı saklıdır.

4.11. İNDİRİMLİ MOBİLYA, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.  İNDİRİMLİ MOBİLYA, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından işbu madde hükmüne göre İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Satıcı, Websitesi'nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür.  Satıcı, Websitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. İNDİRİMLİ MOBİLYA, Websitesi'nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla İNDİRİMLİ MOBİLYA, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. İNDİRİMLİ MOBİLYA hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

4.14. Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler'den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.  İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından Satıcı'ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK-3 Çalışma Mali Şart ve Prensipleri'nde (“EK-3”) belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK-3'ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. İNDİRİMLİ MOBİLYA, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. İNDİRİMLİ MOBİLYA ayrıca Hizmetler'i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme'nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından yazılı olarak Satıcı'ya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcı'nın, Alıcı'lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.

4.15. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. İNDİRİMLİ MOBİLYA, Satıcı'nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi'nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı'ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı'nın Sanal Mağazası'nı kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda İNDİRİMLİ MOBİLYA'dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.16. Satıcı, Alıcılar'la Websitesi'nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde “Satıcı” taraf olduğunu, İNDİRİMLİ MOBİLYA 'nın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar'a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır.  Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.  Satıcı, Websitesi'nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.
Satıcı, Alıcıyla Websitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı'nın Websitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.

4.17. İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından Satıcı'nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha İNDİRİMLİ MOBİLYA platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi'ne üye olamaz. Satıcı'nın bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi'ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

4.18.
Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı'ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı'nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler'in ve İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından uygulanan kampanyaların  detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır,  Satıcı işbu değişikleri Website'sinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

4.20. Satıcı, İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme'ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile İNDİRİMLİ MOBİLYA kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcı'nın İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin İNDİRİMLİ MOBİLYA nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konusu zararı İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet'i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcı'nın, Sözleşme'ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi nedeniyle İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. İNDİRİMLİ MOBİLYA tarafından Satıcı'nın Mal/Hizmet'i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, İNDİRİMLİ MOBİLYA ilgili Mal/Hizmet'i Websitesi'nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın ilgili ürünü Website'sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Satıcı, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faalietlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın kendisini denetİNDİRİMLİ MOBİLYA hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı'nın kusur veya ihmalinin sebep olması halinde İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın bu zararı Satıcı'ya rücu etme hakkı saklıdır.
4.23. Satıcı Websitesi üzerinden gerçekleştirdiği satış ve sair işlemlerde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmamayı, işbu mevzuata aykırı fiil ve işlemleri sebebiyle idari otoriteler tarafından İNDİRİMLİ MOBİLYA'ya yüklenen mali sorumluluk ve cezalardan sorumlu olmayı ve bu sebeple İNDİRİMLİ MOBİLYA nezdinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı zararı ferileriyle birlikte İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın ilk talebinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. Satıcı, İNDİRİMLİ MOBİLYA'ya ait fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanması halinde stüdyoda çekimi veya tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve bu kapsamda işbu eserler ile ilgili mülkiyet, işleme, çoğaltma, umuma arz, yayma haklarının İNDİRİMLİ MOBİLYA'ya ait olduğunu; kendisinin işbu fotoğraf, video ve sair görsel üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadığını, çekimi veya tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin sadece Websitesi'ndeki ürün satış ilanlarında kullanılmak üzere hazırlandığını, işbu görsel materyali Websitesi dışındaki online ve offline mecralarda ve websitelerinde kullanmamayı, aksi halde bu sebepler İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın uğradığı doğrudan ve dolaylı zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme'ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır.  İNDİRİMLİ MOBİLYA, Ek-3 haricinde (komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme'de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi'nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar'dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir.  Sözleşme'nin DP tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar DP tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcı'nın Sanal Mağaza'sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcı'lara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda İNDİRİMLİ MOBİLYA’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup;  Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme'de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM

Satıcı ve İNDİRİMLİ MOBİLYA, Satıcı'nın Websitesi'ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirmler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı'nın Websitesi'ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı'nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12.  YÜRÜRLÜK

12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak,  Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Atak Domain Hosting İnt. ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.
SATICI

Ekler:
EK-1: Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi
EK-3: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

EK-1: Mağaza Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi:

 • - Vergi Levhası Fotokopisi
 • - Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • - İmza Sirküleri Fotokopisi
 • - Ticaret Sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı

 • Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:
 • - Ortaklık Sözleşmesi
 • - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • - Faaliyet Belgesi
 • - İmza Sirküleri
 • - Vergi Levhası

 • Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi Atak Domain Hosting İnt. ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. nde olacaktır.